Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Az adatkezelő neve
   Magyar Bioinformatikai Társaság (a továbbiakban: "Társaság" vagy "Szolgáltató").
 2. Az adatkezelő címe
   1117 Magyar Tudósok körútja 2
 3. 3. Elérhetőség
  • mabit@mabit.org.hu
 4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 5. Fogalmak
  1. személyes adat

   Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  2. hozzájárulás

   Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  3. tiltakozás

   Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  4. adatkezelő

   Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  5. adatkezelés

   Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  6. adattovábbítás

   Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  7. nyilvánosságra hozatal

   Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  8. adattörlés

   Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  9. adatzárolás

   Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  10. adatmegsemmisítés

   Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  11. adatfeldolgozás

   Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  12. adatfeldolgozó

   Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

  13. harmadik személy

   Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  14. harmadik ország

   Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

  15. cookie

   Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye az interneten való böngészést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 6. Követett alapelvek az adatkezelés során
  • Személyes adat akkor kezelhető, ha
   1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
  • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
  • Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
  • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
  • A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 7. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelésre a Magyar Bioinformatika Társaságba való belépés során, a belépni kívánó személy önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A belépés magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

  1. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon A Társaság megbízásából külső szolgáltatók nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat.
  2. Tagfelvétel
   • A www.mabit.org.hu weboldalon a Társaság->Információk menüpont alatt letölthető Belépési nyilatkozat kitöltését a Társaság kapcsolatfelvételként kezeli.
   • Adatkezelés célja: tagnyilvántartás.
   • Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
   • Kezelt adatok köre: email cím, név, lakcím, munkahely, iskolai végzettség, tudományos fokozat, beosztás, telefonszám.
   • Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év
   • Az adatok feldolgozója: Magyar Bioinformatikai Társaság.
 8. A személyes adatok törlése

  A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a mabit@mabit.org.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

 9. Cookie-k alkalmazása a Társaság weboldalán
  1. A sütik feladata
   1. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
   2. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni azokat
   3. megkönnyítik a weboldal használatát
   4. minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
   5. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

   Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Társaság weboldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

   A Társaság a weboldalán nem alkalmaz harmadik fél sütijeit (pl Google Analytics).

 10. Adatbiztonsági intézkedések

  A személyes adatokat a saját telephelyünkön működő, MTA TTK által üzemeletetett, központi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

  Valamennyi rendszerre, rendszerelemre kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

  Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

  A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

  A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

  Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az mabit@mabit.org.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

 13. Jogérvényesítési lehetőségek

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 14. Adatkezelő nyilatkozata

  Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.